په منځنۍ اسیا کې د دوګونې تکنالوژۍ او وسایلو د صادراتو د کنټرول پروګرام راپور

aaehc-af

د International Science and Technology Center (ISTC) پروګرام چې د اروپایې اتحادیي په مالي مرسته د اسیایې هیوادونو لپاره جوړ شوی وو، موخه یې په اسیایې هیوادنو کې د CBRN یا د ډلیزو وژونکو وسلو، دوګانې تکنالوژيکې موادو د صادرولو کنټرول سره بلدتیا وه، چې په پریزنټیشنونو، عملي کارونو او د نظریاتو د تبادلي له لاري د افغانستان، ارمنستان، ازبکستان، تاجکستان، هندوستان، ایران، پاکستان، قزاقستان او ترکمنستان څخه ګډونوالو ګډون معلومات وړاندي شول. چې له افغانستان څخه په دي پروګرام کې احمد خالد مددي ګډون کړی وو.