ولایتی څانګې

  • د شمال زون بلخ د اټومي انرژي امریت
  • د ختیځ زون ننګرهار د اټومي انرژي امریت
  • دجنوب لودیځ زون هرات د اټومي انرژي امریت
  • د جنوب زون کندهار د اټومي انرژي امریت
  • د مرکزي زون د اټومي انرژي امریت