د رهبرۍ پیغام

د افغانستان اټومي انرژي عالی کمیسیون د هیواد د ځوانو ادارو له ډلی څخه شمیرل کیژی چی اصلی موخه یی د اټومی انرژی سوله ایزه کارونه ده. د اټومي انرژي عالی کمیسیون کړنی یواځی په سوله ایزه توګه د درملنې، کرنې، بریښنا تولید، کانونو، چاپیریال ساتنه، صنعت، او نورو سوله ایزو موخو کښی نه خلاصه کیژی لاکن د کمیسون اوږد مهاله موخه د افغانستان دولت عمومي اساسي پالیسي کې د پام وړ ونډه اخیستل دي، ترڅو د هیواد طبیعی سرچینوڅخه داوبو او کانونو په ګډون په پورته توګه ګټه پورته، او د ځوان نسل ترمنځ کاري فرصتونو رامینځته کړی. له همدې کبله دا یو د هغو مهمو پروګرامونو له ډله څخه دی تر څو د هیواد دننه او بهر کې د متخصصینو تر مینځ همغږۍ رامنځته ته کړی او ځوانان  وهڅوي ترڅو طبیعی علومو زده کړي چه په پایله کښي دا اداره د سیمی د ساینس او ټیکنالوژي د څیړنېز مرکز په توګه خپلی کړنی ترسره کړی.