د اطلاع رسونې مسؤل

نوم: بسم الله

اړیکې شمیره: 0745100264

بریښنا لیک: buran6161@gmail.com

اطلاعاتود لاسرسي فورم څخه د ګټې اخېستنې لارښوود:

د اطلاعاتو د غوښتنې فورم له دي ځایه تر لاسه کړئ، تر ډکولو وروسته یې د دي اداري د نشراتو عمومي مدیریت د اطلاع رسونې مسئول ته وسپارئ.