مسؤل اطلاع رسانی

مسؤل اطلاع رسانی

اسم:              بسم الله

شماره تماس:  0745100264

ایمیل آدرس: ‌buran6161@gmail.com

رهنمود استفاده از فورم تقاضای اطلاعات

فورم تقاضای اطلاعات را از اینجا دریافت نموده بعد از خانه پری آن را به مسؤول دسترسی به اطلاعات بخش مدیریت عمومی نشرات این اداره تسلیم نمایید.