بخش های ولایتی

  • آمریت انرژی اتمی حوزه شمال بلخ
  • آمریت انرژی اتمی حوزه شرق ننگرهار
  • آمریت انرژی اتمی حوزه حنوب غرب هرات
  • آمریت انرژی اتمی حوزه جنوب کندهار
  • آمریت انرژی اتمی زون مرکز بامیان