اوقات کاری

رژیم آغاز و ختم کار در شش ماه آخر سال ۱۳۹۹ از اول میزان الی اخیر برج حوت قرار ذیل میباشد:

روز های شنبه الی چهار شنبه

آغاز کار ساعت ۰۸:۳۰ صبح الی ۰۳:۳۰ عصر با درنظرداشت یکساعت وقفه از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۰۱:۰۰ جهت صرف طعام و ادای نماز

روز های پنجشنبه

آغاز کار ساعت ۰۸:۳۰ صبح الی ۰۱:۳۰ بعد از ظهر بدون وقفه