برنامه های عمده پلان شده برای شش ماه سال مالی 1398

aaehc-af

شماره

عنوان برنامه ها و یا فعالیت های پلان شده برای شش ماه سال مالی 1398

۱

آموزش ۵۰ تن از کارمندان اداره و وزارت خانه های صحت عامه، امور داخله، دفاع ملی، زراعت، ریاست عمومی امنیت ملی، گمرکات و شرکت های که از گیچ های هستوی استفاده مینمایند.

۲

بررسی و نظارت ۱۰ معدن کشور جهت حفاظت کارمندان آن در برابر شعاع آیونایزکننده.

۳

سروی، ثبت، نظارت و بررسی ۴۰ پایه دستگاه آیونایزکننده، منابع تشعشع و گیچ های هستوی در کشور.

۴

تبادل اطلاعات فعالیت های هستوی در سیستم مدیریت معلومات حفاظت در برابر شعاع (RASIMS) با آژانس بین المللی اتمی.

۵

صدور و تمدید ۱۲ قطعه جواز و اجازه نامه فعالیت های هستوی در کشور.

۶

توزیع ۵۰ عدد فلمبج برای کارمندان اشعه جهت دوزمتری.

۷

تهیه گزارش از وضعیت رادیولوژیکی در کشور.

۸

تعقیب پروسه تصویب قانون منع سلاح های کیمیاوی.

۹

تعقیب پروسه تدقیق و تصویب منع سلاح های بیولوژیکی.

۱۰

پیشبرد امورات CBRN ( مبارزه با حوادث کیمیاوی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هستوی) و تعقیب National Action Plan (پلان عمل آن)

۱۱

تهیه و ارسال گزارشات سالانه و نظارت از کمپنی های تولیدی مواد کیمیاوی تحت کنترول و سایر فعالیت های کیمیاوی (تولید، تورید، صادر و ترانزیت مواد کیمیاوی و (measure)CBM confidence building یا اقدامات اعتماد سازی بمنظور استفاده مصئون مواد بیولوژیکی در کشور به سازمان های منع استفاده از اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی.

۱۲

عقد قرارداد همکاری بین کشور های عضو سازمان منع کیمیاوی (OPCW) یا قرارداد (Mentorship) بین افغانستان و یکی از کشور های عضو.

۱۳

تدارک وسایل حفاظتی و تشخیصی، انتی دوت ها و وسایل غیر ملوث سازی اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی.

۱۴

معرفی و اعزام ۵۵ تن از کارمندان تخصصی و اداری اداره به بورس های کوتاه مدت و طویل المدت (ماستری و دوکتورا) و فلوشیپ ها به خارج از کشور.

۱۵

تعین دوز (مقدار) شعاع در ولایات بامیان، غزنی و ساحات مختلف شهر کابل.

۱۶

زمینه سازی جهت تطبیق پروژه اعمار ذخیره گاه مواد فاضله رادیواکتیف.

۱۷

تحقیق و مطالعه روی نقشه های آب و تعین کیفیت آبها به روش ایزوتوپی.