گزارش سفر محترم انعام الدین نائب خیل رییس منع سلاح های کیمیاوی و بیولوژیکی به کشور منگولیا

aaehc-af
Mangolia

برنامه متذکره با سخنرانی نماینده منگولیا Brigadier General Ganzorig آغاز گردید. موصوف این برنامه را فرصت مناسب برای کشورهای عضو OPCW دانسته و خاطر نشان نمود که این نشست بیشتر روی چالش های فراروی تطبیق کنوانسیون متمرکز باشد. نماینده Implementation Support Branch of the OPCW خانم Chizu Matsushita در سخنرانی خود اهمیت کشور های آسیایی از نگاه تولید و پروسس مواد کیمیاوی را بیان نمود و فعالیت های این کشور ها را جهت امنیت و مصونیت مواد کیمیاوي برای تمام کشور های جهان مهم دانست.

هدف از این نشست منطقوی آسیا تبادله تجارب، تطبیق قوانین، کنوانسیون منع سلاح کیمیاوی و هماهنگی در مورد برنامه های ارتقای ظرفیت بوده که توسط سازمان دایر میگردد. همچنان در این نشست برای کشور های عضو منطقه آسیا فرصت شریک نمودن تجارب از تطبیق کنوانسیون و سایر قوانین مربوط به منع سلاح های کیمیاوی داده شده و در مورد موانع و چالشهای که در مقابل تطبیق کنوانسیون و قوانین قرار داشته بحث و تبادله نظر با نمایندگان سایر کشور ها صورت گرفته و پیشنهادات جهت بهبود وضعیت فعلی ارایه گردید.

در این برنامه تمرکز بیشتر روی چگونگی تطبیق کنوانسیون منع سلاح کیمیاوی بوده و نماینده تمام کشور های عضو اشتراک کننده گان روی روش های متداول تطبیق قوانین در کشورهای شان را ارایه نمودند. و روی مثمریت و موثریت Verification های سازمان منع سلاح های کیمیاوی بحث صورت گرفت و خواهان کاهش در تعداد Annual Inspection های سازمان مذکور گردیده و عوض آن پیشنهاد نمودن تا مصارف که در این بخش صورت می گیرد در بخش های ارتقای ظرفیت به مصرف برسد.

د جریان برنامه تعداد از نماینده گان کشور های عضو معلومات کافی در مورد چگونگی تطبیق قانون ملی را طی پریزینتیشن ارایه نمودند. و در اخیر برنامه راپور اخیری ترتیب گردید و در مطابقت آن بر National Implementation Framework  برای سال اینده ترتیب و در دسترس کشور های عضو قرار گیردك

۱ تمرکز بیشتر سازمان منع سلاح کیمیاوی روی ارتقای ظرفیت کشور های عضو با صنایع کوچک کیمیاوی

۲ -  فراهم نمودن برنامه آموزشی برای کشورهای عضو با صنایع کوچک کیمیاوی با اشتراک مستقیم آنها با تیم های inspection سازمان منع سلاح کیمیاوی.

۳ کاهش در  inspection های مطابق ماده ششم کنوانسیون

۴ فرصت همزمان inspection مواد کیمیاوی شامل دول سوم و مواد کیمیاوی OCPF

۵ -  تجرید نقطه دخول و خروج تیم inspection به منظور موثریت بیشتر out com report در ۱۸ ماده ترتیب گردیده که مهمترین آنها در فوق ذکر گردید.