گزارش برنامه Mentorship 2019

aaehc-af
خالد مددی

برنامه Mentorship  که از تاریخ 25 الی 29 مارچ 2019 در کشورهندوستان تدویر گردیده بود، هدف اصلی آن قرار شرح ذیل بود.

  • انکشاف و ارتقای توانایی های اداره ملی کنوانسیون منع اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی (National Authority) افغانستان جهت تطبیق کنوانسیون اسلحه کیمیاوی از طریق تبادل معلومات، دانش و تجربه اداره ملی کنوانسیون منع اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی (National Authority)  کشور هندوستان.
  • تبادل و تشریک تجارب بهترین روش یا شیوه تطبیق کنوانسیون منع اسلحه کیمیاوی با افغانستان
  • آشنایی اداره ملی کنوانسیون منع اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی (National Authority) افغانستان با امکانات وسایل و ابزارغرض استفاده از آن جهت تطبیق بهتر کنوانسیون که توسط سکرتریت سازمان منع سلاح های کیمیاوی تهیه و به دسترس قرار داده شده است.
  • ایجاد همکاری های دوامدار بین کشور هند و افغانستان در رابطه به تطبیق کنوانسیون منع سلاح های کیمیاوی در کشور.

در برنامه متذکره محترمین هر یک غلام حبیب قریشی و احمد خالد مددی اشتراک نموده بودند.