گزارش برنامه مصونیت فزیکی و مدیریت امنیتی منابع رادیواکتیف در کشور تاجکستان

aaehc-af
Tajikistan

در برنامه که تحت عنوان مصونیت فزیکی و مدیریت امنیتی منابع رادیواکتیف به حمایت مالی دفتر امنیت رایولوژیکی ایالات متحده آمریکا در کشور تاجکستان دایرگردیده بود، مطابق به اصل تشکیلات و ساختار کمیسیون عالی انرژی اتمی رهبری این اداره خواستار اشتراک سایر اعضای این کمیسیون گردید. و به تعداد 23 تن از کارمندن این اداره و ادارات دیگر به کشور تاجکستان اعزام گردیدند.

که هدف این برنامه مصونیت فزیکی آماده گی و تدابیر امنیتی برای منابع رادیواکتیف جهت جلوگیری از دسترسی آنها توسط افراد غیر مسئول کشورها، استفاده بدیل از تکنالوژی در برابر مواد رادیواکیتف در طبابت، زرعت و صنعت بود، همچنان در این برنامه بالای موارد ( منابع رادیواکتیف و کاربرد های مفید آن، طبقه بندی منابع رادیواکتیف، پیامدهای مخرب منابع رادیواکتیف، آئین نامه رفتاری آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه به حفاظت فزیکی منابع رادیواکتیف، آشنایی با تجهیزات حفاظت فزیکی، بحث روی چالش های محلی در پیاده سازی امنیت هستوی، آشنایی با اصول قواعد و استندردهای بین المللی حفاظت فزیکی و مدیریت منابع رادیواکتیف آموزش های لازم ارایه گردید.

در برنامه متذکره نمایندگان وزارت های محترم امور داخله، معادن و پطرولیم، زراعت، انرژی و آب، صحت عامه ، امور خارجه، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره ملی حفاظت محیط زیست، پوهنتون کابل و محترمین: الهه طاهری، عبدالوارث مرصوص، اسدالله زاهد، محمد ابوبکر ستوری، بشیراحمد احمدزی، لعل آغا هاشمی، محمد عوض دانش و ثنا الله ثنا کارمندان کمیسون عالی انرژی اتمی از افغانستان اشتراک نموده بودند.