گزارش برنامه نشست متخصصین سی بی ار ان CBRN در کشور ازبکستان

aaehc-af
خالد مددی

ورکشاب 5 روزه تحت عنوان CBRN National Action Plan به همکاری JRC و حمایت اتحادیه اروپا جهت تهیه و ترتیب پلان ملی حادثات CBRN در کشور ازبکستان تدویر یافته بود، که هدف برگزاری این ورکشاپ چگونگی مدیریت ذباله های مواد کیمیاوی و بیولوژیکی بطور مصؤن و موثر ، تهیه پلان CBRN ، تشخیص ادارات ذیدخل با وظایف آن و تعین رهبری یا اداره مسول CBRN در افغانستان بود. تا  در صورت وقوع حادثات سی بی آر ان مبارزه و اقدامات موثر مناسب و به موقع به حادثه صورت گیرد

در این برنامه محترم  احمد خالد مددی و محترم  شریف الله فیاض به نمایندگی از این اداره اشتراک نموده بودند.