گزارش برنامه Fellowship کشور ایران

aaehc-af

در برنامه فیلوشیپ که با حمایت مالی آژانس بین المللی انرژی اتمی در کشور ایران تدویر گریده بود و هدف آن بحث روی قوانین و مقررات، شرایط صدور جواز برای مراکز رادیوتراپی، مقررات مربوط به بازرسی، بارزسی از بخش رادیوتراپی شفاخانه ها، پروسه تفتیش، بازرسی سه مرکز رادیوتراپی صورت گرفت. همچنان در این برنامه در مورد چگونگی ساختن مقررات ، طرزالعمل جهت صدور جوازنامه و اجازه نامه ها و تفتیش مراکز رادیوتراپی برای اشتراک کننده گان معلومات داده شد. که در این برنامه محترم سید نعیم شهاب و محترم اول خان توتاخیل به نماینده گی این اداره اشتراک نموده بودند.