گالری رسانه

سیمینار علمی آلودگی مواد رادیواکتیف و تغذیه در کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان دایر گردید

د اټومي انرژي عالي کمیسیون په اداره کې د راډیواکټیف موادو آلودګي او تغذي علمي سیمینار

Pagination