کمیسیون عالی انرژی اتمی

کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان بنابر مصوبه شورای وزیران در سال ۱۳۸۷و فرمان حامد کرزی رییس جمهور وقت در حمل سال ۱۳۸۹ به حیث یک سازمان دولتی غیر انتفاعی مستقل ایجاد گردید. بعداْ بورد اجرائیوی وتخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی مسئولیت گرفت تا در بخش تدوین قانون و سایر موارد تخنیکی مربوطه فعالیت نماید. بعد از تدوین قانون انرژی هستوی توسط بورد و توشیح آن توسط ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ(۰۸/۰۶/۱۳۹۵) به منظور تنظیم بهتر امور مربوط به فعالیت های هستوی کمیسیون عالی انرژی هستوی تحت ریاست رئیس جمهور اسلامی افغانستان به ترکیب اعضای ذیل:

1.    وزیر امور خارجه به حیث عضو

2.    وزیر امور داخله به حیث عضو

3.    وزیر دفاع ملی به حیث عضو

4.    وزیر عدلیه به حیث عضو

5.    وزیر صحت عامه به حیث عضو

6.    وزیر انرژی و آب به حیث عضو

7.    وزیر زراعت،آبیاری و مالداری به حیث عضو

8.    وزیر معدن و پطرولیم به حیث عضو

9.    رئیس عمومی امنیت ملی به حیث عضو

10.                       رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به حیث عضو

11.                       یک تن از استادان پوهنځی ساینس پوهنتون کابل به حیث عضو

12.                       یک تن از استادان الکتروتخنیک پولیتخنیک کابل به حیث عضو

13.                       رئیس اداره انرژی هستوی به به حیث عضو و منشی

ایجاد گردید. طبق این قانون بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی به اداره مستقل انرژی هستوی تغیر نام یافته و به عنوان دارلانشاء ( بخش اداری و تخصصی)کمیسیون عالی انرژی اتمی و در هماهنگی با سایر اعضا کمیسیون تحت رهبری مقام ریاست جمهوری سیاست های کلی کشوری را در راستای امنیت و مصئونیت استفاده از تکنالوژی هستوی و توسعه پایدار مشخص می نماید. مقرره صلاحیت های این کمیسیون در حال تدوین میباشد.