کارشناس حفاظت از اشعه

aaehc-af
چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۹:۲

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

ننگرهار

Sorry...This form is closed to new submissions.

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری آمریت زون شرق را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۱۰ دلو الی ۲۲ دلو۱۳۹۷ به اعلان میگذارد. واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ نشر اعلان می توانند فورمه های درخواستی را از اینجا و یا از مدیریت عمومی استخدام منابع بشری واقع جوار سیلو مرکز اخذ و بعد از طی مراحل ( خانه پری, نصب فوتو و ارایه اسناد تحصیلی مربوطه) دوباره به این اداره یا در ایمیل آدرس های مندرجه فورم ارسال نمایند. برای معلومات بیشتر با یکی از شماره های 0749986622  و یا 0795122399 به تماس شوید.

Documents

لایحه وظایف
فورم درخواستی