پیام رهبری اداره

کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان از جمله جوانترین واحدهای اداری دولت افغانستان که در راستای استفاده صلح آمیز از انرژی هستوی فعالیت می کند. فعالیت های این اداره تنها به استفاده از انرژی هستوی در بخش طبابت، تزراعت، صنعت ،تولید برق، معادن و محیط زیست خلاصه نمیشود. اهداف دراز مدت این کمیسیون سهم قابل توجه در سیاست دولت افغانستان برای رشد اقتصاد کشور با استفاده از منابع  طبیعی کشور از جمله آب و معادن و ایجاد شغل برای نسل جوان است. از اینرو یکی از برنامه های مهم این کمیسیون هماهنگ ساختن متخصصین و کارشناسان در داخل و خارج کشور برای تشویق افراد جوان به مطالعه علوم طبیعی میباشد تا این اداره بتواند  به عنوان مرکز تحقیقاتی ساینس و تکنالوژی ملی عملا فعالیت نماید.