ریاست پلان و پالیسی برنامه های اتمی

ریاست پلان و پالیسی به منظور پلانگذاری وطرح پالیسی ها در مورد تأمین روابط و جلب همکاری های ملی وبین المللی در قسمت دستیابی افغانستان به تکنالوژی هستوی و استفاده صلح آمیز آن در انکشاف زیربنا های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی در همکاری بخش های تخصصی اداره و آژانس بین المللی انرژی اتمی, با تشکیل ۱۶ نفر در چوکات ریاست عمومی بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسون عالی انرژی اتمی ایجاد و مصروف فعالیت میباشد. حدود کاری ریاست پلان و پالیسی بطور عمومی  قرار ذیل خلاصه میگردد:

۱. طرح پالیسی ها، رهنمود ها، طرزالعمل ها و میکانیزم های کاری و سایر اسناد تقننیی در مطابقت به ساحه کاری اداره.

۲. طرح و ترتیب برنامه­ ها، پلان استراتیژیک بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی مطابق به پلان استراتیژیک دولت، قوانین نافذه کشور،  تعهدات بین المللی و نیازمندی های شهروندان.

۳. طرح و ایجاد سیستم نظارت و ارزیابی یکپارچه و حصول اطمینان از اینکه سیستم نظارت و ارزیابی در انجام بهتر فعالیت های عملیاتی اداره مؤثر میباشد.

۴. برگزاری تحقیق مطابق به حدود کاری اداره مربوطه جهت طرح پالیسی، استراتیژی و برنامه های اداره.

۵. تأمین ارتباط و ایجاد هماهنگی با تمویل کنندگان و سازمان های بین المللی و واحد های دومی بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی.

۶. تأمین ارتباط و ایجاد هماهنگی با ریاست های داخلی و واحد های دومی اداره، راهنمائی بخش ها و واحد های دومی جهت تطبیق پلان ها، برنامه ها، پالیسی ها، قوانین و مقررات، نظارت و ارزیابی منظم و دوام دار از طرح، پیشرفت و تطبیق موفقانه پالیسی ها، برنامه ها، پروژه ها و پلان های کوتاه مدت، میان مدت و طویل المدت، سنجش مؤثریت و کارآیی آن در مطابقت به اهداف اداره.

۱. نظارت و ارزیابی از پیشرفت برنامه ها، پروژه های انکشافی و اهداف استراتیژیک کمیسیون عالی انرژی اتمی

۲. ایجاد سیستم مدیریت معلومات در مربوطات اداره.

۳. فراهم سازی زمینه دسترسی به معلومات نظارت و ارزیابی مرتبط به فعالیت های اداره

۴. ارایه گزارش از عملکرد و دستآورد های اداره مربوطه به رهبری و نهادهای ذیربط.

۵. تدوین پلان منظم ارتقای ظرفیت کارکنان اداره.

الف) بخش طرح قوانین و میثاق های هستوی

۱. طرح پالیسی های مربوطه بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی.

۲. طرح و ترتیب مسودۀ اسناد تقنینی و طی مراحل آن در نهاد های مربوطه.

۳. طرح و تدوین رهنمود ها، طرزالعمل ها، میکانیزم ها، مقررات، لوایح و سایر اسناد تقنینی در مطابقت به حدود کاری بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی.

۴. ارایه مشوره های حقوقی درمطابقت به قوانین و مقررات مربوطه.

۵. طرح و ترتیب چارچوب تطبیق پالیسی های مورد نیاز اداره.

۶. معرفی پالیسی ها و قوانین که جدیداً تصویب شده باشد.

۷. حصول اطمینان از مطابقت پلانها و برنامه ها با قوانین نافذه کشور.

۸. بررسی و مطالعه کنوانسیون های اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی غرض پیشگیری از بروز خطرات

ب) بخش پلانگذاری

۱. طرح و تدوین پلان استراتیژیک اداره به صورت مشارکتی با واحدهای ذیدخل وهماهنگی واحد نظارت و ارزیابی.

۲. طرح و تدوین پلان عملیاتی بر اساس نتایج اداره  مطابق به اهداف استراتیژیک اداره با هماهنگی واحد نظارت و ارزیابی.

۳. طرح برنامه ها و پروژه های موثر جهت دریافت اهداف استراتیژیک و دیدگاه بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی.

۴. طرح و ترتیب فارمت های مربوط به پلانگذاری.

۵. طرح و ترتیب رهنمود ها و چک لست ها و سایر اسناد معیاری

۶. شناسایی منابع جهت تطبیق پلان­های اداره.

۷. ایجاد میکانیزم های همآهنگی با بخش های مربوطه جهت طرح برنامه ها و پلانها.

۸. طرح میکانیزم های تطبیقی پلان های مطروحه.

۹. ارایه مشاوره مؤثر و استراتیژیک در مورد استفاده از تکنالوژی معلوماتی برای دستیابی به اهداف مشترک بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی.

۱۰. تهیه و فعال نگهداری شبکه های مختلف کمپیوتری، ارایه خدمات تخنیکی واطمینان از کارکرد سیستم ها.

۱۱. دریافت مشکلات تخنیکی، حل مشکلات بطورفنی و تدویر برنامه های آموزشی برای استفاده کننده گان جهت به حد اقل رساندن موانع کاری.

۱۲. ایجاد استراتیژی های مختلف جهت امنیت، ذخیره سازی منابع، معلومات و سیستم های کمپیوتری.

ج) بخش ارتباط خارجه یا (NLO)

۱. شناسائی، تامین ارتباط مؤثر و تلاش همه جانبه در رابطه به جلب توجه و حمایت تمویل کنندگان در بخش برنامه ها و پروژه ها بخصوص آژانس بین المللی انرژی اتمی.

۲. تلاش به منظور جلب فلوشیپ ها و ترینگ های داخلی و خارجی در صورت ضرورت از مراجع ذیربط ملی و بین المللی به منظور بلند بردن ارتقأی ظرفیت کارمندان اداره.

۳. تدویر و تنظیم کورس های تربیوی در داخل کشور، دعوت استادان از خارج با همکاری وزارت محترم امور خارجه به منظور ارتقأی ظرفیت کارمندان تخصصی اداره.

۴. ارایه طرح ها مطابق به دیدگاه و اهداف استراتیژیک اداره با تمویل کنندگان و وزارت های مالیه و اقتصاد جهت اخذ منابع مالی  و منظوری تطبیق برنامه ها و پروژه ها.

۵. هماهنگی فعالیت های مربوطه با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (Sustainable Development Goals) و الحاق اداره در یکی از اهداف مرتبط به حدود کاری اداره.

۶. همآهنگی و فراهم آوری تسهیلات در رابطه به عقد قرارداد ها و پروژه ها با سایر ادارات ذیربط.

۷. ترتیب، تنظیم و طی مراحل پاسپورت و اخذ ویزه کارکنان اداره از طریق وزارت امور خارجه.

۸. تأمین ارتباط داخلی و خارجی جهت پیشبرد امور محوله بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی.