ریاست منع اسلحه کیمیاوی وبیولوژیکی

افغانستان به میثاق ها وکنوانسیون های بین المللی متعهد بوده وجهت تطبیق کنوانسیون سلاح های کیمیاوی (CWC) و سلاح های بیولوژیکی و زهری یا (BTWC) و استفاده صلح آمیز مواد کیمیاوی و بیولوژیکی در بخش طبابت، صنعت، زراعت، فارمسی و تحقیق، ریاست منع اسلحه کیمیاوی ایجاد گردیده است. هدف اصلی این ریاست راه اندازی برنامه ها، هماهنگی و توحید تلاش ها جهت آغاز و خلق پروگرامها، پروژه های علمی و تکنالوژیکی، انکشاف منابع انسانی، انتقال تکنالوژی از پوهنتونها، مراکز علمی وتحقیقی به صنایع تولیدی، انکشاف صنایع غذایی، زراعت، صنایع کیمیاوی،‌ بیوتکنالوژی وادویه سازی  به عنوان اجندای ملی مبتنی برانکشاف پایدار و دوامدار جهت انکشاف و توسعه اقتصادی و اجتماعی، برای دست یابی به یک افغانستان بهتر، مرفه ومدرن میباشد.

فعالیت های عمده این ریاست همانا تامین ارتباط بازسازمانهای OPCW و BTWC/ISU, ترویج استفاده صلح آمیز مواد کیمیاوی و بیولوژیکی، Declaration به سازمانهای مربوطه, نظارت و بازرسی از فعالیت های کیمیاوی و بیولوژیکی, جلوگیری از سو استفاده و دسترسی تروریستان به اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی, انکشاف صنایع کیمیاوی وارتقای امنیت ومصؤنیت کیمیاوی وبیولوژیکی، کنترول مواد و وسایل که مورد استفاده دوگانه دارند یا Dual Use items and Materials Control میباشد. این فعالیتها مستلزم وضع قوانین, مقررات وفعالیت های زیادی بوده که تهیه مسؤده قانون منع اسلحه کیمیاوی وبیولوژیکی، آگاهی عامه از سلاح های کشتار جمعی، برگزاری کورس های آموزشی برای کارمندان وزارت دفاع ملی، وزارت امورداخله وریاست عمومی امنیت ملی، تامین ارتباط با ادارات و سازمان های ملی و بین المللی، تجهیز وتدارک وسایل لابراتواری از سازمان های بین المللی، وتامین ارتباط با سایر ادارت ذیدخل و همکار از فعالیت ها ودست آوردهای این ریاست میباشد.

این ریاست همچنان در راستای مصؤنیت کیمیاوی وبیولوژیکی وامحآ مصؤن زباله های کیمیاوی،  بیولوژیکی وجلوگیری از خطرات محیط زیستی آن در همکاری با سایر ادارت تلاش نموده و روی پروژه های مهم استفاده صلح‌آمیز کیمیاوی وبیولوژیکی کار مینمایند. یکی از بخش های مهم این ریاست کار روی CBRN  بوده که درنظر است تا یک کمیته مبارزه با حادثات کیمیاوی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی وهستوی یا CBRN  با همکاری سایر ادارات ذیدخل تشکیل  تا در صورت وقوع حوادث CBRN،  مبارزه صورت گرفته وبه آن پاسخ به موقع داده شود.

تنظیم ونظارت امور تولید، ترانزیت، ترانسپورت, وارد,  صادر, حصول اطمینان از استفاده کننده نهایی وسایر فعالیت های کیمیاوی وبیولوژیکی جهت جلوگیری از سؤ استفاده مواد کیمیاوی وبیولوژیکی وجلوگیری از دسترسی تروریستان به این مواد یکی از وظایف مهم دیگر این ریاست بوده که سالهاست باهمکاری گمرکات کشور، وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی،‌ ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت صنایع وتجارت وسایر ادارات انجام میگردد.

اهداف وفعالیتهای این ریاست بطور مفصل به شرح ذیل است:

اول: تامین ارتباط با سازمانهای منع اسلحه کیمیاوی ومنع اسلحه بیولوژیک وزهری

 • Declaration سالانه وسایر انواع Declaration به سازمان منع اسلحه کیمیاوی یا OPCW
 • همکاری در نظارت با سازمان OPCW  از تاسیسات وفعالیت های کیمیاوی در کشور با سازمان OPCW
 • ارسال CBM (Confidence Building Measures) به BTWC/ISU
 • تهیه مسؤده قانون ملی منع اسلحه کیمیاوی وقانون ملی منع اسلحه بیولوژیکی
 • اجرای فعالیت های مربوط به CBRN  وتطبیق آن درافغانستان
 • عقد قرارداد Mentorship‌ با NACWC-Indi
 • اشتراک در کنفرانس ها، مجالس، ورکشاپ ها، سمینار ها وکورس های آموزشی که از طرف سازمان های مربوط برگزار میگردد.

دوم: استفاده صلح آمیز مواد کیمیاوی وبیولوژیکی

کیمیا نقش مهم وستون انکشاف اقتصادی ملت ها در عصر حاضر بوده وبدون کیمیا زندگی مترقی ومتمدن مشکل وحتی ناممکن میباشد. بدین ملحوظ فعالیت های ذیل جهت نیل به اهداف این ریاست قابل اجرا است

 • ترویج استفاده صلح آمیز ازمواد کیمیاوی
 • مدیریت امنیت ومصونیت مواد کیمیاوی وبیولوژیکی
 • ترویج Recycle یا بازیافت ذباله های کیمیاوی وبیولوژیکی
 • تسهیل تجارت مواد کیمیاوی در کشور
 • تعیین مقاومت باکتریها درمقابل انتی بیوتیک ها
 • تعیین سطح مواد کیمیاوی زهری در آب های زیر زمینی شهر کابل
 • تعیین آلودگی میکروبی آب های زیر زمینی شهر کابل
 • تشخیص وتعیین مقدار مواد کیمیاوی وبیولوژیکی در لابراتوار
 • صدور اجازه نامه فعالیت های کیمیاوی وبیولوژیکی (تولید، ترانسپورت، صادر،‌وارد وترانزیت)
 • کنترول مواد کیمیاوی تحت کنترول سازمان منع اسلحه کیمیاوی وبیولوژیکی یا Scheduled Chemicals‌ به شمول DOC و PSF