ریاست متخصصین

هدف ازایجاد این ریاست تحقیق، ترویج ونهادینه ساختن تخنیک های هستوی درکشوراست. که با استفاده از آن تخنیک ها میتوان دربخش های صحت، زراعت، صنعت، مدیریت منابع آب، تولید انرژی برق، حفاظت محیط زیست و مردم از تشعشعات آیونایزکننده طبیعی وغیره استفاده نمود. بنابر این، دانش هستوی با این قدرت و وسعتی که دارد، هرروز بردامنه استفاده ازآن افزوده می شود. استفاد از انرژی هستوی دربخشهای مختلف به گونه ای است که اگر کشوری تخنیک های هستوی را نهادینه کند، دربسیاری ازحوزه‌های علمی و صنعتی، ارتقا پیدا کرده ومسیر توسعه را با سرعت طی می نماید. این ریاست دربخش های مختلف تخنیک های هستوی که درذیل به طور خلاصه ذکرگردیده اند تحقیقات قابل ملاحظه ای را انجام داده است.

۱. استفاده از انرژی هستوی در بخش زراعت و صنایع غذایی :

از انرژی هستوی در حوزه های زراعتی و صنایع غذایی استفاده های بسیارمفیدی صورت می گیرد. موارد عمده استفاده در این بخش عبارت اند از :

  • جلوگیری از جوانه زدن محصولات غذایی
  • کنترل و از بین بردن حشرات
  • به تاخیر انداختن زمان رسیدن محصولات
  • افزایش زمان نگهداری
  • کاهش میزان آلودگی میکروبی
  • از بین بردن ویروسهای گیاهی و غذایی
  • اصلاح تخم های بذری

این ریاست به کمک متخصصین تحقیقات لازم را جهت نصب دستگاه شعاع دهی گاما برای تولیدات زراعتی انجام داده است.

۲. کاربرد انرژی هستوی برای مدیریت منابع آب :

برای مدیریت بهتر آب نیاز است تا منابع آب شناسایی، مسیر جریان آبهای زیر زمینی معلوم، عمر و مقدار آب ها زیرزمینی تعین، منبع الودگی را شناسایی و دیگر موارد معلوم گردد. تخنیک های هستوی و ایزوتوپی یکی از آسان ترین و دقیق ترین تخنیک ها است که برای موارد ذکر شده فوق در اکثر کشور های جهان به کار برده میشود. ریاست متخصیصین برای ترویج و استفاده از تخنیک های هستوی و ایزوتوپی در سه مورد (۱. تعین غلظت مواد رادیو اکتیف در آب های اشامیدنی، ۲. شناسایی منابع آب ‌با استفاده از تخنیک های ایزوتوپی ۳. تعین عمر آب های زیر زمینی)  تحقیقات ابتدایی را انجام داده است.

۳. تعین مقدار اکتویتی درمواد مختلف ازقبیل خاک، آب، سنگ وغیره:

نظربه نشریه شماره ۴۵ کمیسیون بین المللی حفاظت رادویولوژیکی (NCRP) بیشترین معروضیت مردم به اشعه آیونایزکننده ازمنابع طبیعی مانند زمین، فضا وغیره میباشدکه بااستفاده از تخنیک های تحلیلی هستوی دوزشعاع دریافتی ازمحیط تعین شده و اقدامات لازم جهت جلوگیری معروضیت هموطنان به شعاع آیونایزکننده صورت میگیرد.

۴. کاربرد انرژی هستوی درطب هستوی و امورصحی:

تعداد مریض های مبتلا به امراض سرطانی روز به روز افزایش میابد. افغانستان یکی از کشور های است که تعداد مریضان مبتلا به سرطان در حال افزایش است. در کشورهای پیشرفته صنعتی، از انرژی هستوی به صورت گسترده برای تشخیص و تداوی امراض استفاده می گردد. با توجه به شیوع برخی از بیماریها از جمله سرطان، ضرورت تقویت طب هستوی درکشور های درحال توسعه، هرروز بیشتر می شود، ما با همکاری کمک کننده های خارجی به خصوص سازمان بین المللی انرژی اتمی و وزارت صحت عامه در حال ایجاد یک مرکز تشخیص و تداوی امراض سرطانی در کشور هستیم.

۵. کاربرد انرژی هستوی در تولید برق :

یکی از مهم ترین موارد استفاده صلح آمیز از انرژی هستوی، توام به پایان پذیر بودن منابع فوسیلی، توسعه اجتماعی و اقتصادی، استفاده از انرژی هستوی برای تولید برق را امری ضروری و لازم می دانند. ریاست متخصصین برای تحقق این هدف طرح های امکان پزیری انرژی هستوی در کشور را ترتیب نموده و با مراجع ذیربط شریک ساخته است.

۶. کاربرد تکنالوژی هستوی برای تعین رطوبت خاک:

اضافه تر از نصف آب به هدف آبیاری به مصرف میرسد که داری ضایعات بسیار زیاد میباشد. برای کاهش ضایعات آب در هنگام آبیاری مقدار دقیق آب مورد نیاز نباتات باید تعین نمود. برای تعین مقدار رطوبت از سینسر های مختلف استفاده میگردد. سینسر های هستوی یکی از سینسر های دقیق برای تعین رطوبت خاک میباشد. ریاست متخصصین برای نصب و استفاده از سینسر های هستوی جهت تعین رطوبت خاک در افغانستان تحقیقات ابتدایی را انجام داده است.