اعلان یک بست کاری کارشناس حفاظت از اشعه

aaehc-af
یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۴ - ۸:۴۵
د کارمندنې خبرتیا

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

ولایت بلخ

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری (کارشناس حفاظت از اشعه) آمریت زون شمال خویشرا جهت استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۲۴ قوس الی ۴ جدی سال ۱۳۹۸ به اعلان میگذارد. واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ نشر اعلان می توانند فورمه های درخواستی را از این صفحه و یا از مدیریت عمومی استخدام منابع بشری واقع جوار سیلو مرکز اخذ و بعد از طی مراحل ( خانه پری, نصب فوتو و ارایه اسناد تحصیلی مربوطه) دوباره به این اداره یا در ایمیل آدرس های مندرجه فورم ارسال نمایند. برای معلومات بیشتر با یکی از شماره های ۰۷۴۹۹۸۶۶۲۲  و یا ۰۷۹۰۹۵۳۵۷۵۰ به تماس شوید.

Documents

لایحه وظایف
فورم درخواستی