اعلان کاریابی دوبست رتبه ۴و رتبه ۷

aaehc-af
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۹:۰
اعلان کاریابی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست چهارم کارشناس منع استفاده از سلاح های بیولوژیکی مربوط به ریاست منع استفاده از سلاح های کیمیاوی و بیولوژیکی و یک بست رتبه هفتم (معتمد جنسی)  خویش را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد به سیستم رتب و معاش از تاریخ ۲۳ دلو الی ۵ حوت ۱۳۹۸ به  مدت ده یوم کاری به اعلان میگذارد. واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند می توانند فورمه های درخواستی را از اینجا و یا از مدیریت عمومی استخدام منابع بشری واقع جوار سیلو مرکز اخذ و بعد از طی مراحل ( خانه پری, نصب فوتو و ارایه اسناد تحصیلی مربوطه) دوباره به این اداره یا در ایمیل آدرس های مندرجه فورم ارسال نمایند.

قابل ذکر است فورمه های دریافت شده بعد از ختم اعلان شامل پروسه شارلست و امتحان نمیگردد.

برای معلومات بیشتر با یکی از شماره های 0749986622  و یا 0788253196 به تماس شوید.

Documents

فورم درخواستی
لایحه وظایف معتمد جنسی
لایحه وظایف کارشناس منع سلاح بیولوژیکی