اعلان بست کارشناس حفاظت از اشعه ولایت هرات

aaehc-af
یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۹:۱۸
اعلان وظایف

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

هرات

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری حوزه جنوب غرب ولایت هرات را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۲۹ ثور الی ۸ جوزا سال ۱۳۹۸ به اعلان میگذارد. واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ نشر اعلان می توانند فورمه های درخواستی را از اینجا و یا از دفتر ساحوی هرات  اخذ و بعد از طی مراحل ( خانه پری, نصب فوتو و ارایه اسناد تحصیلی مربوطه) دوباره به این اداره و یا به ایمیل آدرس مندرجه فورم ارسال نمایند.

برای معلومات بیشتر با شماره های ۰۴۰۲۴۴۴۳۷۲تماس شوید.

Documents

لایحه وظایف
فورم درخواستی