استراتیژی

کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان به منظور فعالیت های صلح آمیز در چوکات حکومت افغانستان تاسیس یافت. چون افغانستان یک کشور فقیر و در حال انکشاف میباشد، بدین اساس باید تمام حرکت ها به سطح ملی در مطابقت به استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ترتیب یابد. کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان تمام پروگرام های تطبیق تکنالوژی هستوی خویش را در روشنی استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در بخش های ذیل تطبیق میکند:

  1. امنیت: جلوگیری از تروریزم هستوی و انتشار مواد انفجاری. کمیسیون تلاش می ورزد تا در بنادر ماشین های تشعشع را به منظور شناخت مواد انفجاری و جلوگیری از قاچاق و تروریزم مواد انفجاری، نصب کند.
  2. انکشاف اقتصادی: در بخش زراعت، اصلاح تخم های زراعتی با استفاده از طریقه های هستوی، بلند بردن حاصلات زراعتی و حفظ مصئون بعد از تولید آن بدون استفاده از سرد خانه ها، از اهداف اساسی کمیسیون عالی انرژی اتمی محسوب میشود. در این بخش، کمیسیون عالی انرژی اتمی در تفاهم با وزارت زراعت و مالداری پروگرام های را زیر دست دارد تا بتواند در بلند بردن حاصلات زراعتی و کنترول امراض زراعتی سهیم باشد. چون در بخش های متذکره افراد مسلکی کافی وجود ندارد، بناً از طریق کمیسیون یک تعداد از کارمندان وزارت زراعت و مالداری به منظور کسب دانش لازم به کشور های خارج فرستاده شده اند.
  3. تغدی: افغانستان یکی از کشور های فقیر جهان به حساب میرود و مردم افغانستان به خصوص اطفال با مشکلات تغذیوی روبرو هستند. کمیسیون در تفاهم با وزارت صحت عامه پروژه را آغاز کرده که در قدم اول  میخواهد کیفیت شیر مادر را با استفاده ازطریقه های هستوی بلند ببرد.
  4. طبابت: سرطان یکی از امراض خطرناک به حساب میرود و سالانه یک تعداد زیاد از انسان ها را در جهان به خصوص کشور های فقیر از بین میبرد. افغانستان هم یکی از همان کشور های فقیر محسوب میشود که یک تعداد زیاد از مردم جهت تداوی مرض سرطان به کشور های منطقه مسافرت میکنند و از این طریق میلیون ها افغانی به مصرف میرسد. کمیسیون با در نظر داشت این نکته با استفاده از طریقه های هستوی در تلاش راه های تشخیص و تداوی این مرض است. به دین منظور کمیسیون در تفاهم با پوهنتون طبی کابل و وزارت صحت عامه در مربوطات شفاخانه علی آباد مرکز تداوی سرطان را ایجاد میکند. قرار است در مرکز متذکره از تکنالوژی پیشرفته استفاده صورت گیرد.مصارف تجهیز و تربیه کادر علمی برای این مرکز به دوش آژانس اتمی جهان خواهد بود. به منظور ایجاد این مرکز نخست به داشتن کادرهای تخصصی ضرورت است، که فلحال 15 افغان متخصص جهت کسب دانش تخصصی به ممالک خارجی فرستاده شده اند. کار عملی این مرکز تا هنگامیکه متخصصین متذکره به کشور باز نگردند، آغاز نخواهد شد. به همین ترتیب، 7 داکتر مربوطات وزارت صحت عامه به منظور کسب دانش طب هستوی به خارج از کشور فرستاده شده اند.
  5. منجمنت آب های سری زمین و زیر زمین: کمیسیون به منظور منجمنت آب های سر زمین و آب های زیر زمین پروژه را ترتیب داده است و با وزارت انرژی و آب مکرراً شریک ساخته اند، ولی از جانب وزارت محترم انرژی و آب تا فلحال هیج نوع عکس العمل نشان داده نشده اشت.
  6. Regulatory Authority: کمیسیون در صدد ایجاد یک اداری است تا بتواند تمام منابع اشعه آیونایزکننده را در افغانستان مواظبت کند، به مراجع دیگر جواز فعالیت بدهد و برای انتقال و نگهداری آنها طرزالعمل ترتیب کند. این اداره در راستای  فعالیت های معیاری هسته در کشور کار خواهد کرد. در این بخش بعضی از متخصصین آموزش دیده اند، یک تعداد دیگر در حال آموزش هستند و قرار است تعداد دیگر در مراحل مختلف در بخش متذکره آموزش ببینند.
  7. ایجاد سهولت های کاری در معادن: معادن افغانستان سرمایه اصلی کشور پنداشته میشود، ولی در این معادن از لحاظ حفاظت تشعشع، شرایط کار به معیار های بین المللی برابر نیست. کمیسیون تلاش میکند تا بتواند اشخاص که در معادن کار میکنند را، تحت پوشش حفاظتی در بیآورند.
  8. تولید برق هستوی: برق هستوی ارزان ترین، دوامدار ترین و به محیط زیست مصئون ترین برق تلقی میشود. کمیسیون به منظور ایجاد برق هستوی در فکر ریکتور هستوی است، ولی تا حال هیچ اقدام عملی در این رابطه صورت نگرفته است.