آمریت انرژی اتمی حوزه جنوب کندهار

aaehc-af
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۷ - ۸:۰

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کندهار

Sorry...This form is closed to new submissions.

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری آمریت انرژي اتمی حوزه جنوب کندهار را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۷ الی ۱۶ حوت ۱۳۹۷ به اعلان میگذارد. واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ نشر اعلان می توانند  فورمه های درخواستی را از اینجا اخذ و بعد از طی مراحل ( خانه پری, نصب فوتو و ارایه اسناد تحصیلی مربوطه) دوباره به این اداره و یا به ایمیل آدرس های مندرجه فورم ارسال نمایند.

برای معلومات بیشتر با شماره های ۰۷۴۴۴۴۲۲۲۶ و ۰۷۴۹۹۸۶۶۲۲ به تماس شوید.

Documents

لایحه وظایف
فورم درخواستی برای بست های خدمات ملکی