اعلان مقید موتر پرادو لندکروزر ۲۰۱۵ -

اعلان مقید موتر پرادو لندکروزر ۲۰۱۵

تاریخ نشر: Jun 13, 2017

تاريخ خاتمه: Jun 19, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست عمومی بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی  به یک عراده موتر  تیوتا پرادو  لندکروزر مودل  2015  پطرولی چهار سلندره یا معادل آن مطابق  شرطنامه و مشخصات ضرورت دارد.

موسسات دولتی وشرکت های خصوصی که در زمینه دارای جواز با اعتبار فعالیت بوده وخواهش رسانیدن آنرا طورقرار داد  داشته باشند درخواست های خویش را بعداز نشر اعلان الی تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۶ به مدیریت عمومی خدمات آمریت مالی واداری, ریاست عمومی بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی واقع جوار سیلوی مرکز سپرده، اسناد دواطلبی را اخذ و خود شان روز مینه درج اسناد داوطلبی (۳۰/۳/۱۳۹۶) ساعت یک ونیم  بجه بعد ازظهر با آفر های سربسته و دوصد هزار افغانی تضمین خط بانکی بلاک شده  در مجلس آفر گشایی روش مناقصه مقید که در دفتر کار  آمریت مالی و اداری  دایر میگردد اشتراک ورزند»

داوطلبان  شرطنامه را میتوانند از سایت انترنتی تدارکات ملی. www.npa.gov.af و از اینجا نیزدانلود نمایند.  

جهت معلومات بیشتر به شماره های   ۰۷۵۲۰۷۴۰۱۷   و  ۰۷۵۲۹۰۱۰۸۵   در تماس شوند.