داوطلبی -

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان مقید موتر پرادو لندکروزر ۲۰۱۵
ریاست عمومی بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی به یک عراده موتر تیوتا پرادو لندکروزر مودل 2015 پطرولی چهار سلندره یا معادل آن مطابق شرطنامه و مشخصات ضرورت دارد. موسسات دولتی وشرکت های خصوصی که در زمینه دارای جواز با اعتبار فعالیت...
Jun 13, 2017 Jun 19, 2017
اعلان دو باره خریداری یک عراده موتر پرادو لندکروزر ۲۰۱۵
ریاست عمومی بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی به یک عراده موتر پرادو لند کروزر مودل 2015پطرولی چهار سلند ره یا معادل آن مطابق شرطنامه و مشخصات ضرورت دارد. موسسات دولتی وشرکت های خصوصی که در زمینه دارای جواز با اعتبار فعالیت بوده...
Apr 04, 2017 May 29, 2017