ارایه سیمینار Associate program

زاهدالله زاهد کارشناس منع سلاح  کیمیاوي و بیولوژیکی از نزدهمین نشست OPCW تحت نام Associate Programme   در سال ۲۰۱۸ سمینار ارایه نمود.

برنامه Associate Programme از طرف سازمان اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی (OPCW) در سال ۲۰۱۸ دایر گردیده بود که محترم زاهد الله زاهد در رابطه به دست آورد هایش از این برنامه به کارمندان این اداره سیمینار ارایه نمود که موضوعات آن شامل:

  1. بخش ابتدایی آموزشی
  2. بخش مربوط به پوهنتون
  3. بخش صنعتی

بوده و هدف این برنامه شناسایی کنوانسیون اسلحه های کیمیاوی و عملی کردن این کنوانسیون به سطح کشور ها میباشد.