سیمینار سه روزه ولایت بلخ

کمیسیون عالی انرژی اتمی سیمینار سه روزه یی را به تمام دوکتوران و تکنیشن کاران (اکسری و سی تی اسکن و ام آر آی) شفاخانه های دولتی و خصوصی در ولایت بلخ به همکاری آمریت انرژی اتمی حوزه شمال برگزار نمود، در این برنامه آگاهی دهی در قسمت تحفظ شعاعی و رعایت استندرد های بین المللی در قسمت شعاع و دستگاهای ایونایز کننده تحت عناوین:

  1. اصولی اساسی و استندردهای حفاظت در برابر شعاع
  2. حفاظت رادیولوژی تشخیصی و بارداری
  3. استفاده و کاربرد شعاع در بخش هایی مختلف زندگی
  4. اهمیت استفاده از روپوش های سربی برای تکنیشن کاران رادیولوژی
  5. اصول و طرزالعمل های استفاده از دوزمتری و فلم بیج های فردی.
  6. مصئونیت و حفاظت در دستگاه های تشخیصیه رادیولوژی.

ارایه گردید.

در آغاز برنامه محترم عبدالوارث مرصوص آمرانرژی اتمی حوزه شمال با اظهار سپاس از استادان و اشتراک کنندگان تقدیر و تشکری کرده روی تاریخچه انرژی هستوی بحث نموده این برنامه های کوتاه مدت را برای بهبود کارهای عملی دستگاه ها مفید توصیف نمود.

خوشبختانه این سیمینار از طرف اشتراک کنندگان سودمند توصیف گردیده در خاتمه خواهان برگزاری برنامه های دیگر آموزشی گردیدند.

در اخیر جا دارد که از همکاری ریاست صحت عامه مخصوصاً ریاست معدن ولایت بلخ سپاسگزاری گردد.