دیدار رسمی دوکتور طاهر شاران از آمریت زون شمال و ملاقات با مقام محترم ولایت بلخ

محترم دوکتور طاهر شاران رئیس عمومی کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان با همراهانش طی سفر سه روزه یی به ولایت بلخ کارکرد های آمریت انرژی اتمی حوزه شمال را بررسی و نظارت نموده و به سوالات و مشکلات آمریت متذکره گوش دادند. همچنان محترم دوکتور طاهر شاران طی ملاقات جداگانه یی با مقام محترم ولایت بلخ روی کیفیت کاری کمیسیون عالی انرژی اتمی و چگونگی تشکیل آن همراه با کارکرد آمریت زون روشنی انداخته آمریت زون را با مقام ولایت معرفی و خواهان همکاری آن مقام گردید, که مقام محترم ولایت وعده هر نوع همکاری را نمودند. همچنان طی ملاقات جداگانه یی با معاون ولایت بلخ محترم بشیر احمد توحیدی در رابطه به مشکلات آمریت زون و تشعشعات مضر دستگاه و مواد رادیواکتیف بحث و گفتگو صورت گرفت که محترم توحیدی معاون ولایت نیز وعده هر نوع همکاری را نمودند.

در خاتمه محترم دوکتور طاهر شاران از زمین که برای تعمیر زون در نظر گرفته شده است دیدار نموده وعده پروژه ساخت و ساز تعمیر آنرا برای سال بعدی در صورت همکاری وزارت شهر سازی  نمودند.