تقرر محترم قدم علی سلطانی به حیث رییس ریاست تطبیق تکنالوژی هستوی

تقرر محترم قدم علی سلطانی به حیث رییس ریاست تطبیق تکنالوژی هستوی

قدم علی سلطانی در سال 1384 از لیسه عالی حبیبیه فارغ و بعد از سپری نمودن امتحان سراسری کانکور به پوهنځی ساینس پوهنتون کابل کامیاب گردید و در سال 1388 از رشته فزیک لیسانس خویش را بدست آورد. وي بعد از فراغت در کمیسیون اصلاحات اداری و وزارت مالیه وظیفه انجام داده است.

در سال 1390 بحیث کارشناس نظارت از تطبیق اشعه در کمیسیون عالی انرژی اتمی تقرر یافت و در سال 1391 جهت اخذ ماستری به کشور هندوستان سفر نمود و در سال 1393 ماستری خویش را از پوهنتون اندرای هندوستان بدست آورده، و بعد از بازگشت از دوره ماستری به وظیفه قبلی خویش شروع به کارنمود.

در سال 1394 به پاس پیشنهاد کمیسیون عالی انرژی اتمی به مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و منظوری مقام محترم بحیث سرپرست ریاست تطبیق تکنالوژی هستوی تقرر حاصل نمود و انیک بعد از سپری نمودن امتحان رقابت آزاد در بست فوق و پیشنهاد کمیسیون عالی انرژی اتمی به مقام عالی ریاست ج.ا.ا و منظوری مقام محترم به تاریخ 14/08/1397 به حیث رییس تطبیق تکنالوژی هستوی تقرر حاصل نمود.