معرفی رییس عمومي بورد اجراییوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی

محترم داکتر طاهر شاران به حضورداشت محترم سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، نماینده اداره امور، نماینده وزارت تحصیلات عالی، نماینده ارگهای محل، نماینده  اکادمی علوم، نماینده پوهنتون کابل و نماینده پوهنتون پولتخنیک به حیث رییس عمومی بورد اجراییوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی به تاریخ 1397/05/02 معرفی گردید. تصاویر