چرا ویروس ایبولا باعث خونریزی میشود -

چرا ویروس ایبولا باعث خونریزی میشود

شاید همیشه پیش ما این سوال خلق شود که یک ویروس چطور میتواند باعث خونریزی شدید و مرگ گردد. یک گروپ از ویروس ها عامل چنین پدیده پیچیده در عضویت میشود که بنام ویروس های مولد تب و خونریزی (Hemorrhagic Fever Virus) یاد میگردندبا خواندن این  مقاله کوچک به اکثریت سوال های شما پاسخ داده خواهد شد. خوب از این جا آغاز نمیکنیم که ویروس چطور داخل عضویت میشود شما اینک شخص منتن یا آلوده را در نظر بگیرد ، تغییرات پتافزیولوژیک ذیل در عضویت اتفاق میفتد که نتیجه آن مرگ میباشد .

زمانیکه ویروس  یکتعداد از حجرات را آلوده میسازد یک ماده کیمیاوی به نام Tissue Factor  از حجرات آزاد میگردد  فکتور مذکور برعلاوه که در اثر حمله انتانات آزاد میگردد یکتعداد عوامل دیگر نیز باعث آزاد شدن آن میگردد اما چون مقدار آن کم میباشد و اکثرا به صورت موضوعی اتفاق میفتد باعث تغییرات وسیع پتالوژیک نمیگردد اما در اثر تداخل ویروس ها مقدار فکتور مذکور بسیار زیادآزاد میشود و باعث فعال شدن یک روند دیگر به نام DIC (Disseminate Intravascular Coagulation ) میگردد این پروسه در حقیقت یک عکس العمل دفاعی بدن میباشد اما نهایتا منجر به مرگ و صدمیه شدید به اورگان های حیاتی مانند کبد ، کلیه ها ، قلب و دماغ میگردد،DIC (انتشار وسیع از علقه های خون را در سرتاسر عضویت میگوید ) به صورت خود به خودی اتفاق نمی افتد یکتعداد عوامل خارجی باعث آن میگردد که از جمله میتوان ویروس ها را یکی از عوامل مذکور شمرد .

در حالت Homeostatic توازن میان حالت  coagulation  و Fibrinolysis  موجود میباشد ، برای فعال شدن عملیه coagulation ابتدا انزایم Thrombin  توسط فکتور ده هم فعال میگردد بعدا Thrombin  باعث فعال شدن Fibrin  میگردد یعنی Fibrinogen  را به شکل فعال آن (Fibrin)  تبدیل میکند بعدا Fibrin توسط فکتور XIII فعال به Cross- linked fibrin clot
تبدیل میشود در DIC  طوریکه قبلا گفتیم توازن میان Coagulation  و Fibrinolysis  برهم میخورد که نتیجه آن تحثر خون به صورت گسترده همرا با خونریزی میباشد ، مسیر پتالوژیکی که برای DIC  طی میشود در تمام حالت یکسان میباشد ، یکی از عوامل فعال کننده DIC آزاد شدن  Trans membrane Glycoprotein بنام Tissue Factor  یاد میگردد میباشد.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Coagulation_full.svg/800px-Coagulation_full.svg.png

The coagulation cascade of secondary hemostasis

 

TF در سطح اکثر حجرات موجود میباشد اما به صورت معمول با دوران خون به تماس نیست ، در اثر تخریب حجرات توسط عوامل انتانی آزاد گردیده و با cytokin  (Endotoxin, Tumor necrosis factor, Interleukin 1)های دوران خون تماس میابد و به شکل فعال آن تبدیل میگردد .

TF  فعال شده با فکتور هفتم فعال (VIIa)  که به مقدار بسیار کم در دوران خون موجود است وصل میگردد اتصال VII  با TF  باعث تولید Extrinsic tenase complex   میگردد .

Extrinsic tenase complex باعث فعال شدن فکتور IX  و X میشود ،بعدا فکتور های مذکور مسیر طبیعی تحثر را سیر مینماید .

در اثر حادثه مذکور علقه وسیع در سرتاسر عضویت صورت میگیرد که در نتیجه آن جریان خون به صورت طبیعی مختل شده و باعث Ischemia  اعضامیگردد و اکثرآ زمینه مرگ را مصاعد میسازد .

نهیه کنندگان علقه Coagulation Inhibitor  همچنان در این پروسه به تحلیل رفته که خود آن باعث افزایش سرعت علقه میگردد و مقدار زیاد خون در تشکیل علقه سهم میگیرد همزمان با آن در اثر ایجاد علقه بیشتر Thrombocytopenia بوجود میاید که یکی از مشخصه های مهم کمبود Platelets  ها میباشد ، عوامل یا فکتور های تحثری خون در اثر تشکیل علقه های متفاوت در نقاط مختلف بدن به تحلیل میروند که در نتیجه آن در قسمت های از بدن خونریزی دیده میشود .

همچنان موجودیت مقدار زیاد Thrombin  در دوران خون باعث فعال سازی Plasmin  میگردد ، پلازمین مسئول fibrinolysisi  است .

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Fibrinolysis.png

در اثر تخریب علقه مقدار زیاد FDPS تولید میگردد که دارای تاثیرات شدید Anticoagulation   میباشد و باعث خونریزی های شدید میشود . همچنان موجودیت Plasmin   باعث فعال شدن Complement  و Kinin  میگردد ، فعال شدن این سیستم باعث تشوشات و یا اعراض کلینیکی دیگر نزد شخص آلوده به ویروس ایبولا میشود که شامل شاک ، کاهش فشار خون ، و کاهش تقلصیت عضلات ملسا اوعیه ها میگردد .

در اخیر چند سوال را مطرح میکنم

  1. اگر شما برای تداوی ایبولا دوا بسازید برای جلوگیری کدام یکی از پروسه های مذکور دوا میسازید ؟
  2. اگر از DIC  جلوگیری صورت گیرد آیا چانس مرگ کاهش میابد ؟
  3. فعلا هیچ دوای موثر وجود ندارد در صورت برخورد با چنین مریض چی کار های را انجام میدهد تا چانس مرگ را به حداقل برسانید ؟