عینک های آفتابی بدون فیلتر UV به چشم خطر دارد -

عینک های آفتابی بدون فیلتر UV به چشم خطر دارد

متخصصین چشم گفته است: عینکهای فتوکرومیک و آفتابی فقط خوب دیدن را در آفتاب را تسهیل می‌ کنند و نقش محافظتی برای چشم ایفا ندارد مگر اینکه از فیلتر ضد اشعه UV برخوردار باشد. انها میگویند وجود اشعه ماوراء بنفش و انفرارد که در آفتاب موجود است به چشم زیان دارد به همین منظور به مردم توصیه عینک ضد اشعه میشود. بسیاری از کسانی که از عینک های ضد اشعه استفاده میکند و فکر میکنند که به چشم مفید است ولی اگر فلتر UV نداشته باشد به جای فایده مضر و خطرناک هم است. با استعمال از عینک آفتابی دودی و تاریک مردمک چشم باز شده و به این اساس اشعه به طور ناخواسته و به راحتی وارد چشم میشود که این همه باعث تخریب لنز و عدسی چشم میشود که در نتیجه عوارض گوناگونی به میان میاورد. اشخاص که در مقابل افتاب قرار دارند باید از عینک های ضد اشعه استفاده کند چرا که بر اثر ورود اشعه ‌های ماورای بنفش و انفرارد سرطان ‌های سطحی چشم به اسانی به وجود اورده میتواند. عینک ضد آفتاب و ضد اشعه را برای کودکان نیز ضروری است گفته شده که چشم کودکان شفاف‌ تر است و اشعه خیلی راحتی میتواند  نفوذ کند. عینک فتوکرومیک نیز به چشم مضر است و  فقط خوب دیدن در آفتاب را تسهیل میکند و نقش محافظتی برای چشم ایفا نمی کند کسانی که میخواهد از عینک طبی و صحی استفاده کند باید از عینک های استفاده کنند که فیلتر ضد اشعه ماوراء بنفش و انفرارد داشته باشد تا چشم های شان از این اشعه‌ها محفوظ بمانند.