میتوان سرطان خون برای یک سال از بین برود -

میتوان سرطان خون برای یک سال از بین برود

محقیقان امریکایی اعلان کرده است، که با یک طریقه نو میتواند از سرطان خون برای یک سال جلوگیری کنند. انها میگویند حالا میتواند که به نام مواد (تی سیل) خاصیت بدهد که حجرات سرطانی را از بین ببرد. میگویند میتواند اشخاص که به لوکیمیا و سرطان خون مبتلا هستند تا یک سال سرطان شان از بین ببرد. داکتر کارل جون استاد پوهنتون پنسلوانیا در امریکا گفته است که محقیقان به این تحقیق جدید خیلی خوش هستند و میگویند با این تحقیق میتوان پیشرفت زیادی خواهد کرد. انها میگوند در این مورد تحقیقات پیشتر انجام خواهد کرد تا معلوم کند که این تحقیق موثر واقع شده میتواند و تا چه وخت نتیجه میدهد.

برای تداوی سرطان یا لوکیمیا تا به حال از طریق بون مروو و یا از طریق مغز استخوان کار گرفته میشد ولی در اکثر موارد نتیجه مثبتی نداشت. انها میگویند با این طریقه نو میتوان سرطان خون یا لوکیمیا را تداوی ویا هم به مدت یک سال از بین ببرد.