عملکرد مقناطیسی قادر به تجزیه وتحلیل حرارتی به مقیاس نانو است -

عملکرد مقناطیسی قادر به تجزیه وتحلیل حرارتی به مقیاس نانو است

 

درسالهای اخیرقوه اتمی میکروسکوپ مبتنی برتخنیک به نام تجزیه وتحلیل درمقیاس نانوحرارتی (nanoTA) برای فاش کردن خواص وابسته به حرارت مواد درمقیاس زیر 100 نانومتراستفاده شده است

محققان درپوهنتون ایلینویزدرUrbana-Champaign  و دستگاه های اناسیس(AnasysInstruments ) ، درحال حاضرنشان میدهد که آنها میتوانند تجزیه وتحلیل درمقیاس نانوحرارتی را بر روی مواد سخت، مانند اپوکسیو مرکب انجام دهد.

 ویلیام کینگ استاد پوهنتون انجینری بلیز در وزارت علوم مخانیک وانجینری درایلینویز، که رهبری این تحقیق را به عهده داشت اشاره کرد، که این تخنیک جدید به شما اجازه میدهد تا حرارت وفرکانس وابسته به خواص مواد را به سرعت درسراسریک عرض باند گسترده، اندازه گیری کنید" این روش با جاری شدن یک جریان دراطراف بازوهای U مانند میکروسکوپ قوه اتمی (atomic force microscope) که بصورت خود به خود گرم میشود و با ساحه مقناطیسی تاثیرات متقابل دارد، کار میکند. ساحه مقناطیسی اجازه میدهد تا قوه درنوک میکروسکوپ اتمی توزین شود

به گفته کریگپچ پچ، مامور ارشد تکنالوژی دردستگاه هایAnasys.

"تجزیه وتحلیل حرارت نانویی (nanothermal) متعارف برای مواد به شدت پرشده، بسیار   crosslinked( پیوند یک پولیمیر به یک پولیمیردیگربصورت زنجیری) وزیر-100 نانو مترفیلم های نازک، کار نسبتا مشکل است. تخنیک جدید به ما اجازه میدهد که بطورقابل اعتماد اندازه گیری نمایم وازانتقال شیشهای نقشه برداری کنیم که قبلا بسیار چالش برانگیز بود،

این تحقیق در آزمایشگاه انجیری نانوی شاه (King's Nanoengineering) در دستگاه هایAnasysانجام شد.

ماخذ: ScienceDaily