نگهداری از محیط -

نگهداری از محیط

گاز گرین هوز  گازهای را گویند که در خانه هانه شیشه  به وجود میاید و وقت که نور (اشعه) به خانه های شیشه ی داخل شود یک قسمت آن به اساس درازی امواج خود در خانه میماند که باعث گرم شدن خانه ها میشود به همین دلیل در زمستان و هوا سرد هم نباتات سبز و نمو میکند. با گرم شدن هوا و محیط در گره زمین یخ ها آب میشود که سبب زیاد شدن آب در دریاها و بحر میشود. اگثریت جا های که نزدیک به بحر و پاین است زیر آب میشود همچونان باریدن برف کم و باریدن باران زیاتر میشود که باعث سیلاب ها میشود. از طرف دیگر در نباتات و حیوانات تغیرات به وجود میاید یعنی نباتات و حیوانات جاهای سرد یا از بین خواد رفت ویا هم با تغیرات زیادی با محیط اشنا خواهد شد. این که بالای انسانها و حیوانات دیگر چه تاثیرات خواند داشت تا اکنون معلوم نه شده است.  موضوع مهم دیگر که در کشور های صنعتی به اندازه زیاد کاربن دای اکساید و نایتروجن اکساید تولید میگردد و در هوا پخش میشود. که این همه یک حالت همچو بمیان میاورد در مانند گرین هوز که نور یا اشعه به آن داخل شوده و بیرون شده نمیتواند و هوا را گرم میکند.  تحقیقات زیادیکه تا اکنون در این صورت گرفته شده است. و قبول شده که همین گازها تاثیر گرین هوز را جور میکند که بعدآ اتموسفیر زمین را گرم میکند که سبب گرم شدن هوا میشود. موضوع دیگری که خیلی مهم است سوراخ شودن طبقه اوزون است که اوزون از سه اتو اکسیجن جور شده و بر چهار اطراف گره زمین یک طبقه جور میکند که به نام ستراتوسفیر نامیده میشود. قشر (طبقه) اوزون برای این است که جلوگیری از اشعه مضر کند و نه ماند به گره زمین عبور کند. اگر این اشعه های خطرناک به گره زمین برسد مشکلات جلدی و امراض سرطان جلدی در قطار اول خواهد بود و گور شدن چشم ها و دیگر امراض چشم از این اشعه به وجود میاید. سوراخ اوزون به حالت گفته میشود که در ستراتوسفیر طبقه اوزون نازوک و یا هم بیخی از بین برود. یخچال ها، ایرکندیشن ها و موتر های کونه مواد را به فضآ منتشر میکند که سوراخ اوزون را دیگر هم بزرگ میسازد. موضوع مهم دیگر گرد های میده است که قطر آن از 10 مایکرون کم باشد و مایکرون حصه یک هزارم ملی متر میباشد این گرد های کوچک میتوان به اسانی از تریق تنفس به شش داخل شود و در انجا باقی بماند که باعث امبولی و سرطان میگردد. این گرد های کوچک توسط ماشین های کونه دیزلی تولید میشود.