اعلان یک بست وظیفوی آمریت زون شرق

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری آمریت زون شرق را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۱۰ دلو الی ۲۲ دلو۱۳۹۷ به اعلان میگذارد. واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ نشر اعلان می توانند فورمه های درخواستی را از اینجا و یا از مدیریت عمومی استخدام منابع بشری واقع جوار سیلو مرکز اخذ و بعد از طی مراحل ( خانه پری, نصب فوتو و ارایه اسناد تحصیلی مربوطه) دوباره به این اداره یا در ایمیل آدرس های مندرجه فورم ارسال نمایند. برای معلومات بیشتر با یکی از شماره های 0749986622  و یا 0795122399 به تماس شوید.

شماره

عنوان بست

بست

شرایط بست

 

موقعیت

اعلان

تعداد بست

تاریخ نشراعلان

تاریخ ختم اعلان

1

کارشناس حفاظت از اشعه ۴ لسانس علوم طبعی   جلال آباد اول ۱ ۲۲ جدی ۱۳۹۷ اول دلو ۱۳۹۷