اعلان سه بست وظیفوی

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (3) بست کاری خویش را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ 17 جدی 1397 الی 23 و 26 جدی  1397 به اعلان میگذارد. واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ نشر اعلان می توانند فورمه های درخواستی را از اینجا و یا از مدیریت عمومی استخدام منابع بشری واقع جوار سیلو مرکز اخذ و بعد از طی مراحل ( خانه پری, نصب فوتو و ارایه اسناد تحصیلی مربوطه) دوباره به این اداره تسلیم نمایند. برای معلومات بیشتر با یکی از شماره های  93795203799+ |  93749986622+ بتماس شوید.

شماره

عنوان بست

بست شرایط بست   موقیعت اعلان تعداد بست تاریخ آغاز اعلان تاریخ ختم اعلان

1

مدیرعمومی کمک های تخنیکی

4

لسانس فزیک

 

کابل

مجدد

1

17 جدی 1397

23 جدی 1397

2

کار شناس نظارت از تطبیق اشعه

4

لسانس فزیک ورادیولوژی

 

کابل

اول

1

17 جدی 1397

26 جدی 1397

3

کارشناس منع سلاح بیولوژیکی 4 لسانس بیولوژی   کابل مجدد 1 17 جدی 1397 23 جدی 1397