کارشناس تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی -

کارشناس تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی ج.ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی بست کارشناس تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی خویشرا از طریق برنامه سیستم رتب معاش از ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ الی ۱۳۹۶/۰۳/۲۳به اعلان رقابتی میگذارد. 

واجدین شرایط میتوانند از آمریت منابع بشری این اداره فورم درخواستی را اخذ و بعد از خانه پری تسلیم نمایند.