اعلان کاریابی -

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی
ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی ج.ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی بست کارشناس تدارکات خدمات مشورتی و غیر مشورتی خویشرا از طریق برنامه سیستم رتب معاش از ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ الی ۱۳۹۶/۰۳/۲۳به اعلان...
Jun 11, 2017 Jun 13, 2017
کارشناس تدارکات امور ساختمانی و اجناس
ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی ج.ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی بست کارشناس تدارکات امور ساختمانی و اجناس خویشرا از طریق برنامه سیستم رتب معاش از ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ الی ۱۳۹۶/۰۳/۲۳به اعلان...
Jun 11, 2017 Jun 13, 2017
کارشناس پلانگذاری و تسهیل قرارداد ها
ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی ج.ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی بست کارشناس پلانگذاری و تسهیل قرار داد های خویشرا از طریق برنامه سیستم رتب معاش از ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ الی ۱۳۹۶/۰۳/۲۳به اعلان...
Jun 11, 2017 Jun 13, 2017
آمر تدارکات
ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی ج.ا.ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی بست آمریت تدارکات خویشرا از طریق برنامه سیستم رتب معاش از ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ الی ۱۳۹۶/۰۳/۲۳به اعلان رقابتی میگذارد. واجدین...
Jun 11, 2017 Jun 13, 2017