اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان یک بست وظیفوی آمریت زون شرق
ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری آمریت زون شرق را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۱۰ دلو الی ۲۲ دلو۱۳۹۷ به اعلان میگذارد. واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند...
Feb 02, 2019 -
اعلان یک بست وظیفوی ولایت بلخ
ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری زون ولایت بلخ را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۲۲جدی الی اول دلو۱۳۹۷ به اعلان میگذارد. واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند...
Jan 13, 2019 -
اعلان سه بست وظیفوی
ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (3) بست کاری خویش را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ 17 جدی 1397 الی 23 و 26 جدی 1397 به اعلان میگذارد. واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته...
Jan 08, 2019 -
اعلان 4 بست وظیفوی ولایت کندهار
ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (4) بست کاری حوزه جنوب ولایت کندهار را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۱۸ قوس الی ۳۰ قوس۱۳۹۷ به اعلان میگذارد. واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت...
Dec 09, 2018 -
اعلان یک بست وظیفوی زون ولایت هرات
ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری زون ولایت هرات را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۳۰ عقرب الی ۱۰ قوس۱۳۹۷ به اعلان میگذارد. واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته...
Nov 27, 2018 -
اعلان سه بست وظیفوی
ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (3) بست کاری خویش را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۲۱ الی ۳۰ عقرب ۱۳۹۷ به اعلان میگذارد. واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ...
Nov 12, 2018 -