تعین دوز تشعشع دریافتی در معادن

در محیط که ما زندگی میکنیم به شکل طبیعی رادیو اکتیف است و مواد رادیواکتیف برای حیات ضرر دارند.  اگر دوز آن بسیار بلند باشد  باعث مسمومیت میشود اگر شخص مسموم زنده بماند  باعث تغیرات ژنتیکی در بدن او میشود. رادیو اکتیف طبیعی به مواد گفته میشود که در طبیعت موجود هستند، خود به خود به محیط شعاع پخش میکند و همه انسان ها در معرض این تشعشعات و آثار مضر آنها قرار میگیرند.

کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان با درک مسئولیت جهت حفاظت صحت و سلامت هموطنان عزیز خویش در برابر تشعشعات هسته ای  برنامه نهایت مفید و ارزشمند را که عبارت از تعیین دوز تشعشع دریافتی در معادن میباشد روی دست گرفته، بخاطر ‍پیشبرد مامول فوق گروپ از متخصصین خویش را توظیف نمودند تا دوز دریافتی را در معادن که تحت استخراج قرار دارند سروی و بررسی نمایند.

تمام معادن، سنگ های تعمیراتی وداش های خشت پزی مرکز و ولایات: پروان، پنجشیر،  ننګرهار و هرات را تحت بررسی خویش قرار داده و بررسی های ما نشان میدهد که دوز تشعشع دریافتی در این ساحات از حد مجاز بیشتر نمیباشد. نظربه نشریه های علمی کمیسیون بین المللی حفاظت رادیولوژیکی (ICRP) دوز مجاز برای مردم عام، یک ملی سیورت درسال بوده وبرای کارکنان اشعه،20 ملی سیورت درسال میباشد.

قابل تذکر میدانم که گروپ مذکور بر علاوه تعین دوز تشعشع دریافتی در معادن برای کارمندان که در معادن مصروف فعالیت استخراجی بودند از اضرار اشعه معلومات کافی ارایه نمودند.

                                                            بشیراحمد " احمدزی"

                                                            متخصص انرژی هستوی