Article

  • تعین دوز تشعشع دریافتی در معادن

    رده : عمومی

    در محیط که ما زندگی میکنیم به شکل طبیعی رادیو اکتیف است و مواد رادیواکتیف برای حیات ضرر دارند. اگر دوز آن بسیار بلند باشد باعث مسمومیت میشود اگر شخص مسموم زنده بماند باعث تغیرات ژنتیکی در بدن او میشود. رادیو اکتیف طبیعی به مواد گفته میشود که در...

  • سیفگارد

    رده : عمومی

    مفهوم سیفگارد هستوی یعنی نظارت و بازرسی از مواد و موسسات هستوی به منظور اطمینان از کاربرد صلح آمیز آن‌ها ميباشد. مفهوم سیفگارد در موضوعات مربوط به فعالیت‌های هستوی بسیار شنیده می‌شود؛ اما به طور دقیق منظور از سیفگارد چیست؟ سیفگارد...