دورنمای فعالیت های کمیسیون عالی انرژی اتومی افغانستان

 افغانستان از جمله ۲۳ کشوری بود که با تاسیس آژانس بین المللی اتومی  در سال ۱۹۵۷م۱۳۳۶ش عضویت آن را به دست آورداداره انرژی اتومی افغانستان در زمان سلطنت مرحوم ظاهرشاه در دانشکده علوم طبیعی کابل به سرپرستی پوهاند داکتر عبدالغفار کاکر پایه گذاری شد و از آنزمان تا تاسیس اداره مستقل انرژی اتومی، روسای پوهنحی ساینس به عنوان رییس اداره انرژی اتومی ایفای وظیفه می کردند

در زمان ریاست جمهوری محمد داود برای نخستین بار در پوهنتون کابل لابراتوار تطبیقات هستوی و همچنین در شفاخانه کابل تعمیری برای مرکز تداوی مرض سرطان توسط اشعات هستوی ساخته شدبعد از تهاجم روسها در سال ۱۳۵۸، اداره انرژی اتومی افغانستان فعالیت چشمگیرینداشت و ارتباط ان با آژانس بین المللی اتومی به طور کامل قطع شددر دوران جنگ های داخلی هم اکثر وسایل لابراتوار این مرکز به یغما برده شد

در دوران پس از طالبان ارتباط افغانستان با آژانس بین المللی اتومی به همت پوهاند داکتر عبدالحی نظیفی دوباره برقرار شد و کمیسیون انرژی اتومی افغانستان با تشکیلات بسیار کوچک در چوکات اداره محیط زیست ایجاد شدبعد بنا به مصوبه شورای وزیران در سال ۱۳۸۷و فرمان حامدکرزی رییس جمهور وقت در حمل سال ۱۳۸۹ این کمیسیون به حیث یک سازمان دولتی غیر انتفاعی به کمیسیون عالی انرژی اتومی افغانستان معرفی گردید

کمیسیون عالی انرژی اتومی افغانستان از جمله جوانترین واحدهای اداری دولت است که متشکل از رییس کمیسیون (رییس جمهورو رییس عمومی بورد اجراییوی و

بیشتر

اخبار

بیشتر